Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч тил тилдер
Илик тилдин тилдердин
Барыш тилге тилдерге
Табыш тилди тилдерди
Жатыш тилде тилдерде
Чыгыш тилден тилдерден

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. омурткалуу жаныбарлардын жана адамдын ооз көңдөйүндөгү кыймылдуу булчуң органы, тамактын даамын аныктоо, кармоо, чайноо жана жутуу, адамдарда да сүйлөө артикуляциясы үчүн кызмат кылат.
  2. адам коомунда байланыш жана маалымат берүү каражаты катары колдонулган белгилүү бир тыбыштык, лексикалык жана грамматикалык түзүлүшкө ээ болгон ойду оозеки билдирүүнүн табигый же жасалма жол менен түзүлгөн системасы

Котормолор түзөтүү