Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч күнөө күнөөлөр
Илик күнөөнүн күнөөлөрдүн
Барыш күнөөгө күнөөлөргө
Табыш күнөөнү күнөөлөрдү
Жатыш күнөөдө күнөөлөрдү
Чыгыш күнөөдөн күнөөлөрдөн

Зат атооч.