Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч китеп китептер
Илик китептин китептердин
Барыш китепке китептерге
Табыш китепти китептерди
Жатыш китепте китептерде
Чыгыш китептен китептерден

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. маалымат алып жүрүүчү, эреже катары, тексттик жана графикалык маалыматтар менен байламталанган кагаз барактары түрүндө; көлөмү, басма продукциясы
  2. ар кандай жазуулар үчүн бир түптөлгөн кагаз барактары
  3. негизги адабий чыгарманын бөлүмү

Котормолор түзөтүү