Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч жаран жарандар
Илик жарандын жарандардын
Барыш жаранга жарандарга
Табыш жаранды жарандарды
Жатыш жаранда жарандарда
Чыгыш жарандан жарандардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. тигил же бул мамлекеттин калкына таандык болгон, мамлекеттин мыйзамдарында белгиленген бардык укуктардан пайдаланган жана бардык милдеттерди аткарган адам.

Котормолору түзөтүү