Кыргызча түзөтүү

Морфологиялык жана синтаксистик касиеттери түзөтүү

Жөндөмө жекелик көптүк
Атооч ат аттар
Илик аттын аттардын
Барыш атка аттарга
Табыш атты аттарды
Жатыш атта аттарда
Чыгыш аттан аттардан

Зат атооч.

Мааниси түзөтүү

  1. ысым
  2. жылкы
 
ат

Котормолор түзөтүү