lonely - жалгыз
lol (computer abbreviation: lots of laughs) - катуу күлүү