Англисче түзөтүү

Европа

Англис жөнөкөйче түзөтүү

Европа

Французча түзөтүү

Европа